Szesnastowieczne przekłady Ewangelii

Przekład z roku 1561

Tekst Ewangelii jest w trakcie korekty. Przepraszamy za ewentualne nieścisłości.  


Mt 2

Cap(itulum): 2. Tu sie Trzech Krolow do Krystá nowo narodzonego z dáry przyjázd, Herodowe nád niewinnemi dziátkámi okrucieństwo, Krystowe do Ejiptu wygnánie á zjechánie, i záś náwrocenie do ziemie Izráelskiej, opisuje.

1. Gdy sie tedy národził Jezus w Betlehem mieście Judskim zá dni Krolá Herodá: álić oto Mędrcy przyjácháli do Jeruzálem od Wschodu słońcá,

2. mowiąc: Gdzie jest ten ktory sie národził Krol żydowski? Bośmy widzieli gwiazdę je(go) ná wschod słońcá, i przyjácháliśmy chcąc mu cześć á chwałę dáć.

3. Usłyszawszy to Herod Krol jął z sobą trwożyć, i tudzież wszystko przy nim miásto Jeruzálem.

4. Potym zebrawszy wszystkie co przedniejsze z Kápłanow i Doktory ktorzy ludzie náuczali, bádał pilnie ná nich gdzie by sie był miał Krystus rodzić.

5. Oni mu powiedzieli, że w Judskim Bethlehem. Bo ták nápisał Prorok:

6. A ty Bethlehem ziemio Judska, żadnym sposobem nie jesteś mniejszą miedzy głowniejszemi miásty Judskiemi: bo mi z ciebie wynidzie Wodz ktory ma rządzić á spráwowáć moj lud Isráelski.

7. Tedy Herod kryjomko przyzwawszy Mędrcow, pilnie sie z nich wywiadował czásu ktorego sie im gwiazdá oná ukázáła.

8. Potym odsyłájąc je do Bethlehem, rzekł: Jáchawszy, pytajcie sie z pilnością o tym dziecięciu: á gdzie byście je náleźli dajcież mi znáć, żebym też i já jáchawszy dał mu cześć á chwałę.

9. Oni odsłuchawszy Krolá odjácháli: álić gwiazdá oná ktorą widzieli ná wschod Słońcá, postępowáłá przed nimi, (ták długo) áż przyszedszy stánęłá nád (onym mieścem) gdzie było dzieciątko.

10. Oni ujźrzawszy gwiazdę, rozrádowáli sie rádością przezlisz wielką.

11. Potym wszedszy w dom, zeszli á náleźli dzieciątko (społu) z Máryją matką jego, i upadszy uczynili mu cześć á chwałę: Potym otworzywszy skárby swe, ofiárowáli mu dáry, Złoto, Kádzidło, i Mirę.

12. A wziąwszy we śnie odpowiedź, żeby sie do Heroda nie wracáli: wrocili sie do swej kráiny inszą drogą.

13. Po ich odjáchániu, oto Anijoł Páński ukazał sie zaś we śnie Jozefowi, mowiąc: Wstań, á wziąwszy dziecię i mátkę jego, uciekaj do Ejiptu, Bądźże tám áż ci záś opowiem. Boć to ma być, że Herod będzie szukał dziecięciá tego, chcąc je strácić.

14. On wstawszy, wziął dziecię i mátkę jego w nocy, i odjechał do Ejiptu.

15. Támże był áż do śmierci Herodowej: áby sie ono spełniło co Pan powiedział przez Proroka temi słowy: Wyzwałem syná mego z Ejipthu.

16. Tedy Herod widząc że go oni Mędrcy omylili, rozgniewał sie bárzo, i zesławszy służebniki, dał pobić wszystkie dzieci ktore były w Bethlehem, i we wszystkich gránicach jego, ode dwu lat, i co niżej, względem czásu ktorego sie był wywiedział od Mędrcow.

17. Ná ten czás sie ziściło á wypełniło to co był powiedział Jeremiasz Prorok, mowiąc:

18. Głos w Ramie (to jest ná wysokim pagorku) słyszan jest płácz i krzyk bárzo wielki, Ráchel płácząc synow swoich, nie chciała sie dáć utulić á poćieszyć, że ich nie mász.

19. Gdy potym umárł Herod, oto Anijoł Páński ukazał sie we śnie Jozeffowi w Ejitpcie,

20. mowiąc: Wstań, weźmiż dziecię i matkę jego, á idź do ziemie Jzráelskiej. Boć już zmárli ci co stali o żywot temu dziecięciu.

21. A on powstawszy, wziął dziecię i mátkę jego, i przyszedł do ziemie Izráelskiej.

22. Ale usłyszawszy że w Judskiej ziemi Krolował Archelaus ná mieścu Herodá ojcá swego, obawał sie tám iść: i wziąwszy we śnie (od Bogá) rozkazánie, udał sie i odszedł w strony Gálilejskie.

23. Tam przyszedwszy, mieszkał w mieście ktore zową Názáreth: áby sie to wypełniło co było przepowiedziano od prorokow, że ji názowią Názaráńskim.