Szesnastowieczne przekłady Ewangelii

Przekład z roku 1551

Tekst Ewangelii jest w trakcie korekty. Przepraszamy za ewentualne nieścisłości.  


Mt 1

Ewanjelija wedle Matthaeusza .Ś(więtego). Capitulum pierwsze,

1. Księgi rodzaju Jesu Christa syna Dáwidowé(go), syna Abrahamowégo.

2. Z Abrahama poszedł Isaak z Isaaka poszedł Jákob, z Jákoba poszedł Judas i braciá jego.

3. z Judy a z Thámar poszedł Pháres i Zára. z Pháresa poszedł Esrom. z Esroma poszedł Aram

4. z Aram poszedł Aminadab, z Aminadab poszedł Náásson, z Náássona poszedł Salmon.

5. z Salmona a z Ráchab poszedł Booz. z Booza a z Ruth poszedł Obed. z Obed poszedł Jesse.

6. z Jességo poszedł Król Dáwid. Z Króla Dáwida a z niekiedy żony Uryjászowyj poszedł Solomon.

7. z Solomona poszedł Roboam. z Roboam poszedł Abijá. z Abijégo poszedł Asa.

8. z Asy poszedł Jósaphat. z Josaphat poszedł Joram. z Jorama poszedł Hozyjász.

9. z Hozyjásza poszedł Joatham. z Joathama poszedł Achaz, z Achaz poszedł Ezekijász.

10. z Ezekijásza poszedł Manasses. z Manassesa poszedł Amon. z Amona poszedł Josyjász.

11. z Josyjásza poszedł Jechonijász i braciá jego. a to około czasu przeprowadzeniá do Babilonu

12. A po przeprowadzeniu do Babilónu, z Jechonijasza poszedł Salatyjel. z Salatyjela poszedł Zorobábel.

13. z Zorobábela poszedł Abijud. z Abijuda poszedł Elijakim. z Elijakima poszedł Azor.

14. z Azora poszedł Sádok. z Sádoka poszedł Achin. z Achina poszedł Elijud.

15. z Elijuda poszedł Eleazar. z Eleazara poszedł Mátthan. z Mátthan poszedł Jákob.

16. z Jákoba poszedł Joseph Małżonek Maryjéj z ktoryj się narodził Jesus którégo zowią Christusem.

17. Summując tedy pokoleniá od Abrahama aż do Dáwida jest pokolenié czworonáście. Od Dáwida zaś aż do przeprowadzeniá do Babylonu pokolenié téż czworonáście. ♣ Od przeprowadzeniá potem do Babylonu aż do Christusa pokolenie także czworonáście.

18. A Jesus Christus tak się narodził. ♣ Gdy już była matka je(go) Maryjá poślubiona Josephowi piérwyj niżli się zeszli ♣ nalezióna jest brzemienną z Ducha świętégo.

19. Gdzie Joseph mąż jéj będąc sprawiedliwem a nie chąc jéj osławić, chciáł ją potajemnie opuścić.

20. Le gdy on o tem myślił, oto Anijół pański ukázáł mu się we śnie, rzeknąc. Josephie synu Dáwidów, nie stracháj się przyjąć Maryjéj máłżonki twéj, Abowiem co się w niéj narodziło jestci z ducha święte(go).

21. Gdzie téż więc porodzi syna, któremu ty wezwiesz imię Jesus. Abowiem on wybawi lud swój od grzéchów jego.

22. A to wszystko stało się jest, aby się wypełniło co jest od pana rzeczóno przez proroka gdzie mowi

23. Oto panna zájdzie płodem i porodzi syna a imię jego będą zwać Emanuel, co się wykładá, z nami Bog.

24. A Joseph ocuciwszy się ze spaniá uczynił tak jako mu Anijół pański przykázáł i przyjął máłżonkę swoję,

25. i n<i>euznáł jéj aż tak porodziła syna swégo piérworodné(go) Któremu on wezwáł imię Jesus.