Szesnastowieczne przekłady Ewangelii

Przekład z roku 1563

Tekst Ewangelii jest w trakcie korekty. Przepraszamy za ewentualne nieścisłości.  


Mt 1

Ewanjelija Święta Jezusá Krystusá, ktorą Mátheusz Święty nápisał. Kapitu(łá) 1. 1. Narod Krystusow wedle ciałá. 18. Poczęt jest z Duchá świętego, á narodzon z panny Máryjej, i názwan Emmánuel.

1. Toć jest wypisánie narodu Jezusá Krystusá syná Dawidowego, syná Abráhámowego.

2. Z Abráhámá poszedł Izáák, z Izáaká poszedł Jakob, a z Jakobá poszedł Judá i brácia jego.

3. Z Judy poszedł Fáres i Zará z Thámár, z Faresá poszedł Ezrom, z Ezromá poszedł Arám.

4. Z Arámá poszedł Aminádáb, z Aminádábá poszedł Náasson, z Náássoná poszedł Sálmon.

5. Z Salmoná poszedł Boos z Ráhab, z Boosá poszedł Obed z Ruth, á z Obed poszedł Jesse.

6. Z Jessego poszedł Krol Dawid, á z Dawidá Krolá poszedł Salomon, z tej ktora byłá przed tym żoną Uryjaszową.

7. Z Salomoná poszedł Roboám, z Roboama poszedł Abija, z Abije poszedł Asá.

8. Z Asy poszedł Jozáfát, á z Jozáfátha poszedł Jorám, á z Jorámá poszedł Ozyjasz.

9. Z Ozyjaszá poszedł Joathám, z Joáthámá poszedł Achás, z Achásá poszedł Ezechyjasz.

10. Z Ezechyjaszá poszedł Mánásses, z Mánássesa poszedł Amon, z Amoná poszedł Jozyjasz.

11. Z Jozyjaszá poszedł Joákim, á z Joákimá poszedł Jechonijasz i brácia jego, gdy byli záprowádzeni do Babilonu.

12. A po zaprowádzeniu do Bábilonu, z Jechonijasza poszedł Sáláthyjel, á z Sálathyjelá poszedł Zorobábel.

13. Z Zorobabelá poszedł Abijud, z Abijudá poszedł Elijákim, z Elijákimá poszedł Azor.

14. Z Azorá poszedł Sádok, z Sádoka poszedł Achin, z Achiná poszedł Elijud.

15. Z Elijudá poszedł Eleázár, z Eleázárá poszedł Mathán, á z Matana poszedł Jakob.

16. Z Jakobá poszedł Jozef mąż Máryjej, z ktorej się národził Jezus, ktory jest názwan Krystus.

17. A ták wszytkiego pokolenia ktore było od Abráhámá áż do Dawidá, jest czternaście, á od Dawida aż do záprowádzenia do Babilonijej, pokolenia czternaście, A od zaprowádzenia do Babilonijej aż do Krystusá, pokolenia czternaście.

18. A narodzenie Jezusa Krystusa tákowe było, ábowiem gdy mátká jego Maryja byłá zmowiona zá Jozefá, pierwej niżli się zeszli, nálezioná jest brzemienną z Ducha Świętego.

19. Tedy Jozef mąż jej będąc spráwiedliwym, i nie chcąc jej osławić, chciał ją potájemnie opuścić.

20. A gdy on ty rzeczy myślił, oto Anjoł Páński ukazał mu się we śnie, mowiąc, Jozefie synu Dawidow, nie boj się przyjąć Máryjej zá małżonkę twą, abowiem to co się w niej poczęło jest z Ducha świętego.

21. A oná porodzi syná, ktorego imię názowiesz Jezus, ábowiem on wybáwi lud swoj od grzechow jego.

22. A to się wszytko stáło áby się spełniło to co jest powiedziáno od Páná przez Proroká tak mowiącego.

23. Oto niektora pánna będzie brzemienná, i porodzi syna, i názowiesz imię jego Emmánuel, co jeślibyś wykłádał, znáczy, Bog z námi.

24. A Jozef ocuciwszy się ze snu, uczynił jáko mu był rozkazał Anjoł Páński, i wziął żonę swoję.

25. I nie uznał jej, áż porodziłá onego syná swojego pierworodnego, i názwał imię jego Jezus.