Szesnastowieczne przekłady Ewangelii

Przekład z roku 1561

Tekst Ewangelii jest w trakcie korekty. Przepraszamy za ewentualne nieścisłości.  


Mt 1

Święta Pana Jesu Krysta Ewanjelija podług Mátheussa Świętego ná XXVIII Kápituł rozdzielona. Cap(itulum): I. 1. Przodki Páná Jesu Krystá z ktorych poszedł wedle ciáłá opisuje, Anijoł dáje sprawę Jozephowi o poczęciu Pánny Máryjey poślubionej żony jego, i o synie ktorego porodzić miáłá.

1. Księgi rodzáju Jesu Krystá, syná Dawidowego syna Abráhámowego.

2. Abráhám zrodził Isááka. Isáák zásie zrodził Jakobá. Jakob też zrodził Judę i brácią jego.

3. Judás lepak zrodził Phares i Zarę z Thámár. Phares potym zrodził Esroná. Esron zrodził Arama.

4. Aram zrodził Aminádábá. Aminádáb zrodził Naasoná. Náason zrodził Sálmoná.

5. Sálmon zrodził Boosá z Rachab. Boos lepak zrodził Obedá z Ruth. A Obed zrodził Jessego. Jesse záś zrodził Dawidá Krolá.

6. Dawid potym Krol zrodził Sálomoná z onej ktora byłá Uryjaszowá.

7. A Sálomon zrodził Roboáma. Roboám zrodził Abijámá. Abija zrodził Asę.

8. Asá zrodził Jozáphátá. Jozápháth zrodził Jorámá. Jorám zaś zrodził Ozyjaszá.

9. A Ozyjasz zrodził Joáthámá. Joáthám lepak zrodził Acházá. Achás zrodził Ezecyjaszá.

10. Ezecyjasz zrodził Mánásessá. A Mánásses záś zrodził Amoná. Amon ten zrodził Jozyjaszá.

11. Jozyjasz zrodził Jechonijaszá i brácią jego w zaprowádzeniu do Bábilonu.

12. A po záprowádzeniu do Bábilonu, Jechonijasz zrodził Sáláthyjelá. Sáláthyjel záś zrodził Zorobabelá.

13. Zorobabel zrodził Abijudá. Abijud záś zrodził Elijácymá. A Elijácym zrodził Azorá.

14. Azor zrodził Sádoká. Sádok záś zrodził Achimá. Achim tedy zrodził Elijudá.

15. Elijud ten zrodził Eleázárá. Eleázár záś zrodził Mátháná. Máthan zrodził Jakobá.

16. Jakob zrodził Jozephá mężá Máryjej i z ktorej sie zrodził Jezus ktorego zowią Krystusem.

17. A ták wszystkich rodzájow od Abráhámá aż do Dawidá rodzájow czternaście. A od Dawida áż do záprowádzenia do Babilonu, rodzájow czternaście. A od záprowádzenia do Bábilonu áż do Krystusá rodzajow czternaście.

18. A Krystusowe národzenie tákie było. Gdy już byłá poślubiona mátká jego Máryja Jozeffowi, pierwej niż sie zeszli, nálezioná jest iż już nosiłá w żywocie z duchá świętego.

19. Ale Jozeff Maryjej, będąc człowiekiem spráwiedliwym, nie chciał jej roznosić á sławić, ále ráczej chciał ją potájemnie opuścić.

20. On to myśli, alić oto Anijoł Pański ukazał mu sie we śnie, mowiąc Jozeffie synu Dawidow, nie obáwaj sie przyjąć k sobie Máryją żonę twoję, bo to wiedz, że co sie w niej záczęło, jestci z Duchá świętego,

21. porodzi-ć syná á názowiesz go imieniem Jesus: przeto iż on wybáwi lud twoj od grzechow jego.

22. A to wszystko stáło sie jest, áby sie to wypełniło co był Pan powiedział przez Proroká, temi słowy:

23. Oto Pánná pocznie w żywocie, i porodzi syná, i nazową go imieniem Emánuel, co sie wykłáda, Bog z námi.

24. Jozeff potym ze snu powstawszy, jáko mu był Anijoł Páński przykazał, ták uczynił, i przyjął k sobie żonę swoję. A nie poznawał jej, dokąd nie porodziłá syná swego pierworodnego, i názwał go imieniem Jesus.