Szesnastowieczne przekłady Ewangelii

Przekład z roku 1556

Tekst Ewangelii jest w trakcie korekty. Przepraszamy za ewentualne nieścisłości.  


Mt 1

Poczyna sie Ewanjelija podług napisania swiętego Matheusza. Wypisując Ewánjelistá cześnie národzenie Christusowe, poczyna od przodkow, rodzaje ojcowskie, ná troje dzieląc, od ktorych poszedł Christus wedla ciáłá z pánny národzony przez ánjołá zwiástowány, i Jozephowi opowiedziány. Caput. 1.

1. Ewánjelijá w dzień w národzeniá pa(n)ny Máryjej.

1. Księgi narodzenia Jezu Christá, syná Dawidowego, syná Abráhámowego.

2. Abráhám urodził Izááka, á Izáák urodził Jakobá, á Jakob urodził Judę i brácią jego,

3. á Judás urodził Fares i Sarę z Thámár, á Fares urodził Esrom, á Esrom urodził Arę,

4. á Ará urodził Aminádáb, á Aminádáb urodził Naason, á Naason urodził Sálmon,

5. á Sálmon urodził Boos z Raáb, á Boos urodził Obeth z Ruth, á Obeth urodził Jesse, á Jesse urodził Dawidá krolá

6. a Dawid krol urodził Sálomoná z onej, ktora była Uryjaszowá,

7. á Sálomon urodził Roboám, á Roboam urodził Abijászá, á Abija urodził Azę,

8. á Azá urodził Jozáphát, á Josaphát urodził Jorę, á Jorá urodził Ozyjaszá,

9. á Ozyjas urodził Joáthaná, á Joáthán urodził Achás, á Achás urodził Ezechyjaszá,

10. á Ezechyjas urodził Manassen. A Manasses urodził Amon, á Amon urodził Jozyjaszá,

11. á Josyjas urodził Jechonijásza i brácią jego w przewiedziedzienu do Bábilonu,

12. á po przewiedzieniu do Bábilonu, Jechonijas urodził Sáláthijelá, á Sálathijel urodził Zorobabel,

13. á Zorobabel urodził Abijud, á Abijud urodził Elijakimá, á Elijakim urodził Azor,

14. á Azor urodził Sádoká, á Sádok urodził Achiná, á Achin urodził Elijud,

15. á Elijud urodził Eleázár, á Eleázár urodził Mátán, á Máthán urodził Jakobá,

16. á Jakob urodził Jozeffá mężá Máryjej, z ktorej národzon jest Jesus, ktory jest wezwan Christus. #

17. Wszytkich tedy rodzájow od Abráhámá áż do Dawidá, rodzájow czternaście. A od Dawidá áż do przewiedzienia do Bábilonu rodzájow czternaście. A od przewiedzienia z Bábilonu áż do Christusa rodzájow czternascie.

18. Ewánjelija w wijiliją Bożego narodzenia.

18. A Christusowe národzenie ták było. # Gdy byłá poślubioná mátká Jesusowá Máryja Jozefowi, pierwej niżli sie zeszli, nálezioná jest w żywocie májąca z duchá swiętego.

19. A Jozef mąż jej, iż był sprawiedliwy, á nie chciał jej osławić, chciał potájemnie opuscić ją.

20. To gdy on myślił, oto ánjoł páński ukazał sie Jozefowi we śnie mowiąc. Jozefie synu Dawidow. Nie chciej sie bać przyjąć Máryjej żony swojej. Abowiem co sie w niej nárdziło, z duchá swiętego jest,

21. á oná porodzi syná, á wzowiesz imię jego Jesus. Abowiem on zbáwi lud swoj od grzechow ich. #

22. A to wszytko stáło sie jest áby sie nápełniło to co było powiedziano od páná przez proroká mowiącego.

23. Oto pánná w żywocie będzie miáłá, i porodzi syná, i wzową imię jego Emmanuel, co sie wykłada, z námi Bog.

24. Powstawszy tedy Josef ze spánia, uczynił ták jáko mu przykazał ánjoł páński. I przyjął małżonkę swoję,

25. á nie uznał jej, áż porodziłá syná swego pierworodnego. I wezwał imię jego Jesus.