Szesnastowieczne przekłady Ewangelii

Przekład z roku 1572

Tekst Ewangelii jest w trakcie korekty. Przepraszamy za ewentualne nieścisłości.  


Mt 1

Ewánjelijon álbo wesołe poselstwo wedle Mátheusza. Rozdział. 1.

1. Księgi rodzáju JEZUSA Chrystá Syná Dawidowego, Syná Abrahámowego.

2. Abráham spłodził Izááká. Izáák záś spłodził Jákobá. Jákob záś spłodził Judę i bráty jego.

3. Judás záś spłodził Faresa i Zarę z Thámáry. Fares záś spłodził Esromá. Esrom záś spłodził Arámá.

4. Aram záś spłodził Aminádábá. Aminádáb záś spłodził Náássoná. Náásson záś spłodził Sálmoná.

5. Sálmon záś spłodził Boosá z Rácháby. Boos záś Obedá z Ruthy, Obed záś spłodził Jesseá.

6. Jesse záś spłodził Dawidá Królá. Dawid lepak Krol spłodził Solomoná z Uryjasowej.

7. Solomon záś spłodził Roboámá. Roboám záś spłodził Abijasá.

8. Abijas záś spłodził Asę. Asá záś spłodził Jozáfáta. Jozáfát záś spłodził Joramá. Jorám záś spłodził Hozyjaszá.

9. Hozyjasz záś spłodził Joátámá. Joátám záś spłodził Achásá. Achás záś spłodził Ezekijaszá

10. Ezekijasz záś spłodził Mánássesá. Mánásses záś spłodził Amoná. Amon záś spłodził Jozyjaszá.

11. Jozyjasz záś spłodził Jakimá. Jakim záś spłodził Jechonijaszá, i bráty jego, czásu záprowádzenia Bábilońskiego.

12. Po záprowádzeniu lepak Bábilońskiem, Jechonijasz spłodził Sáláthyjelá. Saláthyjel zás spłodził Zorobabela.

13. Zorobabel záś spłodził Abijudá. Abijud záś spłodził Elijakimá. Elijakim záś spłodził Azorá.

14. Azor záś spłodził Sádoká. Sádok záś spłodził Achiná. Achin záś spłodził Elijudá.

15. Elijud záś spłodził Eleázárá. Eleázár záś spłodził Mátháná. Máthan záś spłodził Jákobá.

16. Jákob záś spłodził Jozefá meżá Máryjej, z ktorej národził się JESUS rzeczony Chrystus.

17. Wszech przeto rodzájow od Abráhámá áż do Dawidá, rodzájow czternaście. I od Dawidá áż do záprowádzenia Bábilońskie(go), rodzájow czternaście. A od záprowádzenia Bábilońskiego áż do Chrystusa, rodzajow czternaście.

18. A Jezusá Chrystá národzenie ták było: Gdy bo zárękowána byłá mátká jego Máryja zá Jozefá, pierwej, niż się zeszli nálázłá się májąca w żywocie z Duchá świętego.

19. Jozef lepak mąż jej spráwiedliwy będąc i nie chcąc ná nię przewodzić, umyślił ją był potájémnie opuścić.

20. A gdy on to myślił, oto Anjoł páński we śnie ukazał się je(mu) rzekąc Jozefie synu Dawidow, nie boj się przyjąć Máryją żonę twoję. Bo co się w niej národziło z duchá jest święte(go).

21. Urodzi lepak syná, i nazowiesz imię je(go) JEZUSem. Ten bo zbáwi lud swoj od grzechow jich.

22. A to wszytko było, áby się wypełniło co rzeczono od Páná przez proroká mowiącego.

23. Oto dziewicá pocznie i urodzi syná, i názową imię jego Emánuelem, co jest przełożywszy, z námi Bog.

24. A ocuciwszy się Jozef ze snu, uczynił jáko mu rozkazał Anjoł pański. I przyjął żonę swoję, á nie poznał jej, áż urodziłá syná swego pierworodnego, i názwał imię jego Jezusem.

25. I przyjął żonę swoję, á nie poznał jej, áż urodziłá syná swego pierworodnego, i názwał imię jego Jezusem.