Szesnastowieczne przekłady Ewangelii

Przekład z roku 1570

Tekst Ewangelii jest w trakcie korekty. Przepraszamy za ewentualne nieścisłości.  


Mt 2

Rozdział 2.

1. Gdy lepak národził się Jezus w Bethehemie Judskim, we dni Herodá Krolá, Oto mędrcy ze wschodu przyszli do Jerozolimy mowiąc:

2. Gdzie jest národzony Krol Judski? widzieliśmy bo jego gwiazdę ná wschod, i przyszliśmy pokłonić się je(mu).

3. Usłyszawszy lepak Herod Krol, strwożył się i wszytká Jerozolimá z nim.

4. A zebrawszy wszech árcyofiárnikow, i Doktory ludu, pytał u nich gdzie by się Chrystus rodzić miał.

5. A oni mu rzekli, w Bethlehemie Judskiem. Ták bo nápisano przez proroká:

6. A ty Bethlehemie ziemio Judowa, niczym mniejszy nie jesteś miedzy Wodzmi Judowemi, z ciebie mi bo wynidzie Wodz, ktory páść będzie lud moj Izráelski.

7. Tedy Herod potajemnie przyzwawszy mędrce wypytał się u nich czasu ukazánia gwiazdy.

8. A odsyłájąc je do Bethlehemá rzekł, Szedszy pilnie się wypytajcie o dziecięciu, á gdy je najdziecie oznajmicie mi, że i ja szedszy pokłonię się mu.

9. A oni usłuchawszy Krola szli, á oto gwiazdá ktorą widzieli ná wschod szłá przed nimi, áż przyszedszy stánęłá nád miejscem gdzie było dzieciątko.

10. A widząc gwiazdę urádowáli się rádością wielką bárzo.

11. I wszedszy w dom ujźrzeli dzieciątko z Máryją mátką jego, I padszy pokłonili się jemu. A otworzywszy skárby swe, przynieśli mu dáry, złoto i kádzidło i mirę.

12. A nápomnieni we śnie áby się nie wracáli ku Herodowi, inszą drogą wrocili się do strony swojej.

13. Gdy lepak oni odeszli, oto ánjoł páński jáwił się Jozefowi we śnie mowiąc: wstawszy weźmi dzieciątko i mátkę jego, á uciecz do Ejiptá , á bądź tám áż gdy rzekę tobie. Będzie bo Herod szukáć dzieciątká zátrácić je.

14. A on wstawszy wziął dzieciątko i mátkę jego nocą, i odszedł do Ejiptu, i był tám áż do skonania Herodowego.

15. Aby się spełniło co rzeczono od Páná przez proroká.

16. <... Od/Z> Ejiptu wyzwałem syná mego. <T>edy Herod widząc iż <...zm/pom>ylon od mędrcow, rozgni<ew>ał się wielce, á posławszy pobił wszytki dzieci w Bethlehemie i we wszech gránicach jego, ode dwu lat i niżej, wedle czásu, ktorego się był dopytał od mędrcow.

17. Tedy spełniło się co rzeczono od Jeremijaszá proroká mowiącego:

18. Głos ná Ramie słyszan, nárzekánie, płácz i wrzask wielki, Rachel płácząca dzieci swoich, i nie chciáłá się ucieszyć, że ich nie.

19. A gdy skonał Herod, oto ánjoł páński ukazał się przez sen Jozefowi w Ejipcie, rzekąc:

20. Wstawszy weźmi dziecię, i mátkę jego, á idź do ziemie Izráelowej. Pomárli bo ktorzy szukáli dusze dzieciątká.

21. A on wstawszy wziął dzieciątko i mátkę jego, i poszedł do ziemie Izráelowej.

22. A posłyszawszy iż Archelaus krolował w Judskiej (ziemi) miasto Herodá ojcá swego bał się tám iść, ále nápomieniony przez sen odszedł w strony Gálilejskie.

23. I przyszedszy mieszkał w mieście ktore zową Názárethem, áby się spełniło co rzeczono przez proroki, iż Názárejskim názwan będzie.