Szesnastowieczne przekłady Ewangelii

Przekład z roku 1599

Tekst Ewangelii jest w trakcie korekty. Przepraszamy za ewentualne nieścisłości.  


Mt 1

1. Księgi rodzáju Jezusa Christusa syná Dawidowégo, syná Abráhámowégo.

2. Abráhám zrodził Izááká. A Izáák zrodził Jákobá. A Jákob zrodził Judę i brácią jego.

3. A Judás zrodził Pháresá i Zárę z Thámár. A Pháres zrodził Esroná. A Esron zrodził Arám.

4. A Arám zrodził Aminádábá. Aminádáb zrodził Náásson. A Náásson zrodził Sálmoná.

5. A Sálmon zrodził Boozá z Ráháb. A Booz zrodził Obedá z Ruth. A Obed zrodził Jesse.

6. A Jesse zrodził Dawidá królá. A Dawid król zrodził Sálomoná, z téj która byłá Uriászowa.

7. A Sálomon zrodził Roboáma. Roboám zrodził Abiá. A Abiá zrodził Asę.

8. A Asá zrodził Jozáphátá. A Jozáphát zrodził Jorámá. A Jorám zrodził Ozjaszá.

9. A Ozjasz zrodził Joáthamá. A Joátham zrodził Acházá. A Achás zrodził Ezechiaszá.

10. A Ezechiasz zrodził Mánássesá. A Mánásses zrodził Amoná. A Amon zrodził Jozjaszá.

11. A Jozjasz zrodził Jechoniaszá i brácią jego, w przeprowádzeniu Bábilońskim.

12. A po przeprowádzeniu Bobilońskim, Jechoniasz zrodził Sáláthielá. A Sáláthiel zrodził Zorobábelá.

13. A Zorobábel zrodził Abiudá. A Abiud zrodził Eliácimá. A Eliácim zrodził Azorá.

14. A Azor zrodził Sádoká. A Sádok zrodził Achimá. A Achim zrodził Eliudá.

15. A Eliud zrodził Eleázárá. A Eleázár zrodził Mátthaná. A Mátthán zrodził Jákobá.

16. A Jákob zrodził Jozephá mężá Máryjéj: z któréj sie národził JESUS, którégo zowią Christusem.

17. A ták wszytkiégo pokolenia, od Abráhámá áż do Dawidá, pokolenia cztérnaście: á od Dawidá aż do przeprowádzenia Bábilońskiégo, pokolenia cztérnaście: á od przeprowádzenia Bábilońskiégo áż do Christusá, pokolenia cztérnaście.

18. A národzenié Christusowé ták było. Gdy byłá poślubiona mátká jego Mária Jozephowi: piérwéj niźli sie zeszli, n;aleziona jest w żywocie májąca z Duchá świętégo.

19. A Jozeph mąż jéj będąc spráwiedliwym, i nie chcąc jéj osłáwiáć: chciał ją potájemnie opuścić.

20. A gdy to on myślił, oto Anioł Páński ukazał mu sie we snie, mówiąc: Jozephie synu Dawidów, nie bój sie przyjąć Máryjéj małżonki twéj, ábowiém co sie w niéj urodziło, jest z Duchá świętégo.

21. á porodzi syná: i názowiesz imię jego IESUS, ábowiém on zbáwi lud swój od grzéchów ich.

22. A to sie wszytko zstáło, áby sie wypełniło co jest powiedziano od Páná przez proroká mówiącégo:

23. Oto pánná w żywocie mieć będzie, i porodzi syná: i názową imię jego Emánuel: co sie wykłáda, Bóg z námi.

24. A Jozeph wstawszy ze snu, uczynił jáko mu rozkazał Anioł Páński: i przyjął żonę swoję.