Szesnastowieczne przekłady Ewangelii

Przekład z roku 1593

Tekst Ewangelii jest w trakcie korekty. Przepraszamy za ewentualne nieścisłości.  


Mt 1

Święta Ewanjelija Jesusa Christusa, według Mattheusza. Rozdział I. Summá Rozdziału Pierwszego. I. Rodzaj Páná Jesusá Christusá według ciáłá. 18. Poczęty z Duchá Ś(więtego) národzony z Máryjej pánny, Josephowi poślubionej. 20. Joseph od ánjołá przestrzeżony. 21. Przecz názwány Jesus. 23. Emmanuel.

1. Księgi rodzáju Jesusá Christusá, syná Dawidowego, syná Abráhámowego.

2. Abráhám zrodził Isááká. A Isáák zrodził Jákobá. A Jákob zrodził Judę, i brácią jego.

3. Judás lepák zrodził Pháresá i Zárę z Thámáry. A Pháres zrodził Esromá. A Esrom zrodził Arámá.

4. Arám záś zrodził Aminádábá. Aminádáb zrodził Náássoná. A Náásson zrodził Sálmoná.

5. A Sálmon zrodził Boozá z Ráháby. Booz lepák zrodził Obedá z Ruthy. A Obed zrodził Jessego.

6. Lecz Jesse zrodził Dawidá krolá. A Dawid krol zrodził Sálomoná; z onej ktora byłá Uryjaszowá.

7. Sálomon záś zrodził Roboámá. A Roboám zrodził Abijámá. Abijám zrodził Asę.

8. Asá zrodził Josáphátá. A Josáphát zrodził Jorámá. Jorám lepák zrodził Ozyjaszá.

9. A Ozyjász zrodził Joáthámá. A Joáthám zrodził Acházá. Acház zásię zrodził Ezechyjaszá.

10. A Ezechyjasz zrodził Mánássesá. A Mánásses zrodził Amoná. Amon lepák zrodził Josyjaszá.

11. A Josyjasz zrodził Jechonijaszá i brácią jego, w záprowádzeniu Bábilońskim.

12. Lecz po záprowádzeniu Bábilońskim Jechonijasz zrodził Sáláthyjelá. A Sáláthyjel zrodził Zorobabelá.

13. A Zorobabel zrodził Abijudá. Abijud lepák zrodził Elijákimá. A Elijákim zrodził Azorá.

14. Azor zásię zrodził Sádoká. A Sádok zrodził Achimá. Achim też zrodził Elijudá.

15. A Elijud zrodził Eleázárá. A Eleázár zrodził Máttháná. Mátthán lepák zrodził Jákobá.

16. A Jákob zrodził Josephá mężá Máryjej: z ktorej się národził Jesus, ktorego zowią Christusem.

17. A ták wszytkiego pokolenia, od Abráhámá áż do Dawidá, jest pokolenia czternaście. á od Dawidá áż do záprowádzenia Bábilońskiego, pokolenia czternaście. á od záprowádzenia Bábilońskiego áż do Christusá, pokolenia czternaście.

18. A národzenie Christusowe ták było. Gdy byłá poślubioná mátká jego Máryja Josephowi: pirwej niżli się zeszli, nálezioná jest brzemienna z Duchá świętego.

19. A Joseph mąż jej będąc spráwiedliwym, i nie chcąc jej osławić: chciał ją potájemnie opuścić.

20. A gdy to on myślił, oto ánjoł Páński ukazał mu się we śnie mowiąc: Josephie synu Dawidow, nie boj się przyjąć Máryjej máłżonki twej. ábowiem co się w niej urodziło; jest z Duchá świętego.

21. á porodzi syná: i názowiesz imię jego Jesus. ábowiem on wybáwi lud swoj od grzechow ich.

22. (A to się wszystko stáło; áby się wypełniło to co jest powiedziano od Páná przez Proroká mowiącego:

23. Oto pánná będzie brzemienna, i porodzi syná: i názową imię jego Emmánuel: co się wykłáda, Bog z námi.)

24. A Joseph ocuciwszy się ze snu, uczynił jáko mu był rozkazał ánjoł Páński: i wziął żonę swoję.

25. I nie uznał jej áż porodziłá syná swego pirworodnego: i názwał imię jego Jesus.