Szesnastowieczne przekłady Ewangelii

Przekład z roku 1553

Tekst Ewangelii jest w trakcie korekty. Przepraszamy za ewentualne nieścisłości.  


Mt 1

Ewanjelija wedle Matthaeusza . [[S]]<więtego> Capitulum pierwsze,

1. Księgi *rodzaju Jesu *Christa] syna Dáwidowé(go), syna Abrahamowégo.

2. *Z Abrahama A poszedł Isaak] z Isaaka poszedł Jákob, z Jákoba poszedł Judas i braciá jego.

3. z Judy a s Támar poszedł Pháres i Zára. z Pháresa poszedł Esrom. z Esroma poszedł Aram

4. z Aram poszedł Aminadab , z Aminadab poszedł Náásson, z Náássona poszedł Salmon.

5. s Salmona a z Ráchab poszedł Booz. z Booza a z Ruth poszedł Obed. z Obed poszedł Jesse.

6. z Jességo poszedł Król Dáwid. Z Króla Dáwida a z [niekiedy żony] Uryjászowyj poszedł Solomon.

7. s Solomona poszedł Roboam. z Roboam poszedł Abijá. z Abijégo poszedł Asa.

8. z Asy poszedł Jósaphat. z Josaphat poszedł Joram. z Jorama poszedł Hozyjász.

9. z Hozyjásza poszedł Joatham. z Joathama poszedł Achaz, z Achaz poszedł Ezekijász.

10. z Ezekijásza poszedł Manasses. z Manassesa poszedł Amon. z Amona poszedł Josyjász.

11. z Josyjásza poszedł + Jechonijász i bracia jego. *a to około czasu przeprowadzenia do Babilonu].

12. A po przeprowadzeniu do Babilonu, z Jechonijasza poszedł Salatijel. s Salatijela poszedł Zorobábel.

13. z Zorobábela poszedł Abijud. z Abijuda poszedł Elijakim. z Elijakima poszedł Azor.

14. z Azora poszedł Sádok. s Sádoka poszedł Achin. z Achina poszedł Elijud.

15. z Elijuda poszedł Eleazar. z Eleazara poszedł Mátthan. z Máthan poszedł Jákob.

16. z Jákoba poszedł Joseph *Małżonek] Maryjéj s ktoryj się narodził Jesus którego zowią *Christusem.

17. *Summując] tedy *pokoleniá] od Abrahama aż do Dáwida [jest] pokolenié czworonáście. Od Dáwida zaś aż do przeprowadzeniá do Babylonu pokolenié téż czworonáście.# Od przeprowadzeniá [potem] do Babylonu aż do Christusa pokolenie [także] czworonáście.

18. A *Jesus Christus tak się narodził. ♣ Gdy już była matka je(go) Maryjá *poślubiona] Josephowi piérwyj niżli się zeszli ♣ nalezióna jest *brzemienną] z Ducha świętégo.

19. Gdzie] Joseph mąż jéj będąc sprawiedliwem a nie chąc jéj osławić, chciáł ją potajemnie opuścić.

20. Le gdy on o tem myślił, oto Anjół pański ukázáł mu się we śnie rzeknąc. Josephie synu Dáwidów, nie stracháj się przyjąć Maryjéj máłżonki twéj, Abowiem co się w niéj *narodziło] jest ci z ducha święte(go).

21. *Gdzie téż więc] porodzi syna, *któremu ty wezwiesz imię Jesus. Abowiem on wybawi lud swój od grzechów jego.

22. A to wszystko stało się jest, aby się wypełniło co jest od pana rzeczóno przez proroka *gdzie mowi]

23. Oto panna *zájdzie płodem] i porodzi syna a imię jego *będą zwać] Emanuel, co się wykładá, z nami Bog.

24. A Joseph *ocuciwszy się] ze spaniá uczynił [tak] jako mu Anjół pański przykázáł i przyjął máłżonkę swoję, i *n<i>euznáł] jéj aż [tak] porodziła syna swégo piérworodné(go) * Któremu on wezwáł imię] Jesus.

25. *n<i>euznáł]*] 1 jéj aż1 [tak] porodziła syna swégo piérworodné(go) * Któremu*] on wezwáł2 1 imię] Jesus.